Công điện khẩ.n của Thủ tướng chỉ đạo ứng phó kh.ẩn cấp bã.o số 6
Đăng vào 1:48 chiều

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện 1512/CĐ-TTg về việc ứ.ng ph.ó kh.ẩ.n c.ấp b.ã.o số 6 năm 2019.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Bão số 6 (Tên quốc tế là Nakri) đang tiếp tục di chuyển về phía ven biển vào đất liền nước ta. Đây là cơn b.ão mạnh, s.ức gi.ó mạnh nhất ở vùng gần tâm bã.o mạnh cấp 12, giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo chiều tối ngày 10 tháng 11 năm 2019, bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển, sau đó đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trù.ng với thời điểm nước thủy triều. c.ao, gây nước dâng, só.ng lớn; tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên khả năng sẽ có mưa to đến rất to, ng.u.y cơ cao xảy ra l.ũ q.u.ét, s.ạ.t l.ở đất ở vùng núi, ng.ậ.p ú.ng ở vùng th.ấp trũng và các đô thị.

Dự báo vị trí, đường đi của b.ã.o số 6( Nguồn: NCHMF)
Tàu thuyền n.e.o đ.ậ.u tr.á.nh b.ã.o tại đầm Cù Mông (Phú Yên).
Do tác động của không khí lạnh, diễn biến của b.ã.o, mưa l.ũ còn rất ph.ức t.ạp, để chủ động ứ.ng phó với diễn biến bất thường của b.ã.o và m.ưa l.ũ, hạ.n ch.ế th.i.ệ.t h.ại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, ch.ố.ng thi.ên t.ai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiê.n. ta.i và tìm kiếm c.ứ.u nạ.n, các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, t.ổ chức theo dõi ch.ặt ch.ẽ diễn bi.ến, chủ động chỉ đ.ạo, triển kha.i các biện pháp .ứng p.hó với b.ã.o., lũ kịp thời, hiệu q.uả, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Đối với trên biển:

– Các tỉnh ven biển (kể cả các địa phương ven biển không nằm trong vùng dự kiến tâm bã.o đổ bộ) t.ổ ch.ức kiểm soát ch.ặ.t ch.ẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền; tập trung rà so.á.t, kiể.m đế.m các phương tiện, tàu thu.yền, thông tin kịp thời và hư.ớng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực ng.u.y hi.ể.m, về nơi tr.á.nh trú an toàn. Hướng dẫn, ki.ể.m tr.a việc neo đậ.u tàu thuyề.n, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tr.á.nh trú (kể cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đặc biệ.t lưu ý hướng dẫn bảo đảm an toàn đối với các phương tiện vãng lai của địa phương khác).

– Căn cứ diễn biến của b.ã.o, tình hình cụ thể tại địa phương quyết định thời điểm và t.ổ ch.ứ.c thực hiện việc cấm biển theo quy định (đối với các tàu vận tải lớn thực hiện theo quy định của ngành giao thông vận tải) và thông báo cho phé.p hoạt động trở lại đố.i với tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển.

– Tổ chức, hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đả.m an toàn, giảm thi.ệ.t h.ạ.i đối với hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản.

– Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch và công trình cơ sở hạ tầng trên biển và các đảo.

Dự báo vị trí, đường đi của b.ã.o số 6( Nguồn: NCHMF)
Đối với khu vực ven biển, đồng bằng, đô thị:

– Rà soát phư.ơ.ng á.n, chuẩn bị l.ự.c lư.ợng, phương tiện sẵn sàng sơ tá.n k.h.ẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực ng.u.y hi.ể.m khi có tình huống xấ.u, nhất là tại khu vực ve.n bi.ển, cửa sông có ng.u.y cơ bị ng.ậ.p sâ.u, sạ.t l.ở do nước dâng ca.o, sóng lớn, trên các lồ.ng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản trên biển và ven biển (kiên qu.y.ế.t không để người dân ở lại khu vực ng.u.y hi.ể.m khi bão đổ bộ vào).

– Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch ven biể.n; kiể.m so.á.t, hướng dẫn giao thông, nhất là trên các tuyến đường ven biển, các cầu vượt biển để bảo đảm an toàn trong thời gian b.ã.o đ.ổ bộ.

– Chỉ đạo, hướng dẫn người dân chằng ch.ố.n.g nhà c.ửa; triển khai phương á.n bảo vệ sản xuất, chủ động tiêu nước đề phòng ng.ậ.p ú.n.g, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, công trình đa.ng thi cô.ng, công trình c.ột. tháp cao; bảo vệ đê đi.ều, nhất là các đoạn đê, kè biển đã bị sự c.ố do bão số 5 vừa qua. Đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lự.c lượn.g, vật tư để ứng .c.ứ.u, k.hắc phục kịp thời các s.ự cố.

Đối với khu vực miền núi, trung du:

– Rà soát, sẵn sàng phương á.n sơ t.án, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra l.ũ qu.ét, s.ạ.t lở đất, ng.ập sâ.u khi mưa lớn khi có tình huống xấu, bảo đảm an toàn tí.n.h m.ạ.ng cho người dân.

– T.ổ chức ki.ể.m tr.a, triển khai các biện ph.áp đảm bảo an to.àn h.ồ đ.ậ.p, nhất là các hồ đ.ậ.p xu.ng yế.u, đang thi côn.g, s.ửa chữa và hồ thủy điệ.n nhỏ.

– Triển khai l.ự.c lư.ợ.ng kiểm so.á.t, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngậ.p sâu, nước chảy xi.ế.t kh.i mưa lũ lớn.

– Chủ động bố trí l.ư6.c lư.ợ.ng, vật tư, phương tiện để khắc p.hục s.ự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Một số nhiệm vụ cụ thể:

– Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chố.ng thiê.n t.ai phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng p.hó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể của bão, lũ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

– Bộ Ngoại giao theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phương tiện, tàu thuyền và ngư dân của ta ph.òng, tr.á.nh b.ã.o bảo đảm an toàn.

– Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiê.n ta.i và tìm kiếm cứ.u n.ạ.n phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chủ động điều động phương tiện c.ứ.u hộ c.ứ.u n.ạ.n ứn.g trực tại những khu vực thường có ng.u.y cơ xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển (trong đó có cảng Quy Nhơn) để chủ động triển kh.ai c.ứ.u h.ộ, c.ứ.u n.ạ.n khi có tìn.h huố.ng.

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo l.ự.c lư.ợ.ng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng l.ực lượ.ng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, l.ũ k.hi có yêu cầu.

– Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo hướng dẫn di chuyển, neo đậu t.rá.nh tr.ú bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và phương tiện vận tải; chủ động bố trí phương tiện sẵn sàng c.ứu hộ, c.ứu nạ.n tại các khu vực thường xảy ra sự c.ố đối với tàu thuyền trên biển, bố trí lự.c lượ.ng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có ng.uy c.ơ s.ạt l.ở để sẵn sàng kh.ắc ph.ục ngay khi xả.y ra s.ự c.ố.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; bảo đảm an toàn h.ồ đ.ậ.p th.uỷ lợi, đê đi.ều…

– Bộ Công Thương chỉ đạo ki.ể.m tr.a, v.ận h.à.n.h, bảo đảm an toàn hồ đ.ậ.p thủ.y điện, hệ thống điện, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

– Bộ Xây dựng chỉ đạo việc hướng dẫn ch.ằng ch.ố.ng n.hà c.ửa, bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng, công trình cao tầng, công trình c.ột tháp cao…

– Bộ Tài nguyên và Môi trường t.ổ ch.ứ.c theo dõi ch.ặ.t ch.ẽ diễn bi.ến của bã.o, mưa lũ kịp thời dự báo, cung cấp thông tin đến người dân và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấ.n, báo chí tiếp tục làm tố.t công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến của b.ã.o, m.ưa l.ũ để người dân biết, chủ động p.h.òng, tr.á.nh.

– Các Bộ, ngành khác theo chức năng quả.n lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động ph.ối h.ợp với các địa phương triển kh.ai ứn.g ph.ó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương x.ử lý, kh.ắc ph.ục h.ậ.u q.u.ả khi có yêu cầu.

Tùng Lâm

Theo Canhco

Loading...

Bài viết liên quan