CSGT sẽ được mặc thường phục để b.ắ.n tốc độ?
Đăng vào 2:57 sáng

Dự thảo mới lấy ý kiến về quy định cho ph.ép CSGT được mặc thường phục để sử dụng phương tiện nghiệp v.ụ khi b.ắ.n tố.c đ.ộ, ghi hình ph.ạt ngu.ội vi ph.ạ.m.

Dự thảo lần 2 Thông tư quy định nhiệm vụ, quy.ền hạn, quy trình tu.ần tr.a, x.ử lý vi ph.ạ.m của CSGT vừa được Bộ Công an ban hà.nh để lấy ý kiến đóng góp.

Trong số 3 chương, 16 điều của dự thảo này, Bộ Công an đề xuất quy định cho phép CSGT được mặc thường phục để vận h.ành, sử dụng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ khi b.ắn tố.c đ.ộ, ghi. hìn.h ph.ạ.t nguội hoặc làm nhiệm v.ụ x.ử lý phư.ơng ti.ện vi ph.ạ.m.

Trước đây, Điều 10 Thông tư 65 ngày 30/10/2012 của Bộ Công an cũng t.ừng cho p.hép CSGT được “Bí mật sử dụng các phương tiện, thiết bị k.ỹ thu.ật nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ để theo dõi quy trì.nh x.ử lý vi ph.ạ.m. Ảnh: Hải Nam.

Tuy nhiên, việc hóa trang phải được Cục trưởng CSGT, Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên quyết định. Trưởng phòng Hướng dẫn và T.ổ chức t.uần tr.a, kiểm so.át thuộc Cục CSGT hoặc công an cấp huyện quyết định việc tuần tr.a công khai kết hợp hóa trang.

Với dự thảo lần 2, Bộ Công an đề xuất Trưởng phòng Hướng dẫn và Tổ chức tuần tr.a, k.iểm so.át thuộc Cục CSGT hoặc công an cấp huyện sẽ quyết định việc mặc cả.nh p.hục hoặc thường phục khi vận hành, sử dụ.ng phương tiện, thi.ết bị nghiệp vụ.

Dự thảo cũng đề xuất phương tiện, thiết bị nghiệp vụ như s.ú.ng .b.ắn t.ốc đ.ộ, camera chuyên dụng của CSGT phải lắp đặt, sử dụng công khai hoặc hóa tra.ng trên các tuyến đường, t.ại Trạm CSGT hoặc trên xe tuầ.n tr.a, kiểm s.o.át; do c.á.n bộ cả.n.h s.á.t trực tiếp sử dụng.

Về quy trì.nh x.ử lý người vi p.h.ạm, dự thảo lần 2 quy định CSGT chỉ được phé.p dừng phương tiện khi có chuy.ên đề do cấp trên phê duy.ệt, trực tiếp ph.át hiện xe vi ph.ạ.m luật thông qua hì.nh ảnh, video hoặc qua tin .b.á.o t.ố giác vi ph.ạ.m của người dân.

Sau khi x.ử lý xo.n.g, CSGT phải báo kết quả cho người vi ph.ạ.m và phải cảm ơn người dân đã hợp tác.

Dự thảo lần này cũng quy định các đơn vị CSGT được phép x.ử lý hà.n.h vi vi ph.ạ.m luật thông qua hình ảnh, video do người dân cung cấp nhưng phải .x.á.c minh, thu thập chứng cứ.

Ngoài ra, thông tư mới còn đề xuất CSGT được tr.a.ng bị th.êm s.ú.ng trườ.ng, súng ti.ể.u li.ê.n và được ph.ép phối hợp các l.ự.c lư.ợ.ng khác đ.ấ.u tr.a.nh phòng, ch.ố.ng t.ộ.i ph.ạ.m, phò.ng ch.ố.ng kh.ủn.g b.ố, ch.ố.ng bi.ể.u tì.nh gâ.y r.ối…

Hoàng Lam

Theo Zing News

Loading...

Bài viết liên quan